Adatvédelmi Szabályzat

(Utolsó módosítás: 2021.07.27.)

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja, hogy átfogó információkkal szolgáljon a I18Nature adatvédelmi elveit illetően. Kiemelten fontos a felhasználók személyes adatainak védelme, azokat különös körültekintéssel kezeli és tárolja. Az Adatvédelmi szabályzatot úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Data Protection Regulation, továbbiakban: „GDPR”).

Adatkezelő

Sipos Dániel E.V. (székhely: Magyarország 9153 Öttevény, Szabadság utca 4., vállalkozói szám: EV-52820627, adószám: 69184518-1-28, e-mail: info@i18nature.com, telefon: +36/20 952-0471, képviselő: Sipos Dániel, továbbiakban: „Adatkezelő”)
Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete a GDPR az irányadó szerinti adatkezelést folytat.
Az Adatkezelő az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó Szolgáltató, amely

 1. az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, vagy a távközlő hálózathoz hozzáférést biztosít (egyszerű adatátvitel és hozzáférés-biztosítás);

 2. az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, és az alapvetően a más igénybe vevők kezdeményezésére történő információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja (gyorsítótárazás);

 3. az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás);

 4. információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás);

 5. alkalmazásszolgáltató.

Adatfeldolgozók

Az I18Nature a munkája során úgynevezett adatfeldolgozókkal működik együtt. Az adatfeldolgozás az Infotv. meghatározása alapján „az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)”. Az adatfeldolgozó pedig „az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján — beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is — az adatok feldolgozását végzi”.

Az I18Nature a következő adatfeldolgozókkal működik együtt:

 • Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States)

 • Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States)

 • Apple Inc. (1 Apple Park Way Cupertino, California, 95014-0642 United States)

 • Stripe Inc. (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, United States)

 • Mailgun Technologies Inc. (535 Mission St. San Francisco, CA 94105, United States)

Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett. A I18Nature együttműködő tengerentúli adatfeldolgozók feliratkoztak a Privacy Shield-re.

Adatkezelés

Jelen Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) alapján Adatkezelő személyes és nem személyes adatokat kezel, személyes adat az Infotv. 3. § 2. pontja az érintettel kapcsolatba hozható adat — különösen az Alkalmazást használó személy (továbbiakban: „Érintett”) azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret —, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés; a nem személyes adat tehát olyan információ, amely személlyel közvetve vagy közvetlenül nem hozható kapcsolatba és amely nem alkalmas az azonosítására.

Személyes adatok

Az Adatkezelő a Szolgáltatás igénybe vétele során személyes adatokat az alábbiak szerint rögzíti:

 • Érintett által megadott adatok: a Szolgáltatás igénybevétele során önkéntesen megadott adatokat, úgy mint a regisztrációs adatok az Alkalmazás böngészése vagy egyes részeinek, Funkcióinak használata során megadott adatokat az Alkalmazás rögzíti. Ilyen személyes adat különösen, de nem kizárólagosan az Érintett vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, amely alkalmas az Érintett személyének azonosítására.

  Kezelt adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
  first name, last name, email addressregistrationYour contribution
  1‒1 / 1
 • Automatikusan rögzített adatok: az Érintett számítógépe, mobil eszköze vagy böngészője által az Adatkezelő a Szolgáltatásához való hozzáférés során automatikusan elküldött adatok, ilyen automatikus adat különösen, de nem kizárólagosan a hozzáférést biztosító eszközre és böngészőre vonatkozó egyedi azonosító IP-cím, felhasznált szoftverkörnyezet karakterisztikája a használt eszközről és böngészőről, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos aktivitás adatai, a Szolgáltatással való kapcsolatra vonatkozó információk, valamint a Sütik, Pixel Tagek, Local Shared Objects és Web Storages technológiák által gyűjtött adatok. A sütik vagy más technológiák használatára vonatkozó irányelveket a Technológiák és Alapelvek fejezet tartalmazza.

  Kezelt adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
  IP address, the characteristics of the software environmentsecure operations of our serverLegitimate interests of the Data controller
  1‒1 / 1

A regisztráció során vagy más módon eljuttatott személyes adatokat az Alkalmazás összekötheti nem személyes adatokkal (ide értve harmadik fél nem személyes adatait), amely esetben az ilyen módon összekötött adatokat is annak fennállásáig személyes adatként kezeli.

Személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat jelen Szabályzattal összhangban gyűjti és használja az Adatkezelő az alábbiak szerint:

 • Célhoz kötött felhasználás
  Meghatározott cél érdekében átadott személyes adatot csak ennek megfelelően használhatja az Adatkezelő.

 • Hozzáférés és használat
  Amennyiben a felhasználói hozzáférés céljából vagy valamely külső szolgáltatás, illetve annak valamely funkciójának igénybevételének érdekében ad át személyes adatot, Adatkezelő kizárólag a hozzáférés, illetve a szolgáltatás elérése, monitorozása érdekében használhatja azt fel.

 • Belső üzleti felhasználás
  A személyes adatokat az Adatkezelő belső üzleti célból felhasználhatja, ide értve a Szolgáltatás tartalmának és funkcióinak elősegítését, az Érintettek igényeinek jobb megértését, a Szolgáltatás fejlesztését, a rossz szándékú tevékenységek elleni védelmet és azok azonosítását, a Szerződési Feltételek érvényesítését, a felhasználói profil támogatását, és az ügyfélszolgálat segítségnyújtását, valamint a Szolgáltatás és az Adatkezelő üzletvitelének általános támogatását.

 • Egyéb felhasználás
  Amennyiben az Adatkezelő a jelen Szabályzattal összhangban nem álló módon kívánja a személyes adatokat felhasználni, köteles tájékoztatni az Érintett a Szolgáltatás igénybevétele előtt vagy az alatt, és hozzájárulását kérni az adatok bekérése és azok felhasználása előtt.

Személyes adatok közzététele és továbbítása

 • Bevételszerzés célú felhasználás kizárása
  Az Adatkezelő semmilyen módon nem értékesíti a személyes adatokat, amely az Érintettel való együttműködés legfontosabb eleme, azonban a lent szabályozott módon értesítés nélkül, egyes harmadik személyeknek továbbíthatja azokat.

 • Üzleti továbbítás
  Üzleti fejlesztések során egyes vagyonelemek vagy a vállalkozás is értékesítésre kerülhet, így abban az esetben, amikor a vállalkozást értékesítik, az mással összeolvad, újraszervezésre kerül, vagy azt felszámolják, illetve más hasonló esetekben a személyes adatok is az átruházott vagyonelemek között lehetnek. Jelen Szabályzat elfogadásával az Érintett tudomásul veszi, hogy jogutódlás esetén a személyes adatokat megszerző ugyanolyan feltételek mellett köteles a személyes adatokat kezelni, mint az Adatkezelő.

 • Tulajdonos és leányvállalatok, társult vállalkozások
  Az Adatkezelő jogosult a tulajdonos és leányvállalkozásával, illetve társult vállalkozásaival a jelen Szabályzat szerinti célból a személyes adatokat megosztani, amelyek valamennyien kötelesek jelen Szabályzat szerint betartani.

 • Megbízottak, tanácsadók és szolgáltatások
  Az Adatkezelő jogosult a számára személyes adatokat feldolgozó partnereinek a személyes adatokat továbbítani egyes üzleti célú funkciók megvalósítása érdekében, de értve az adatbázis-kezelés, backup és katasztrófa-helyreállítás, valamint e-mail szolgáltatást végző szerződött vállalkozásokat. E vállalkozásoknak kizárólag az adott feladat ellátásához szükséges információkat — ideértve a személyes adatokat is — továbbítja az Adatkezelő.

 • Online fizetési szolgáltatók
  Az Adatkezelő online fizetés esetén az Érintett személyes adatait továbbítja a vele szerződésben álló Stripe szolgáltatónak. Az Érintett jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő a felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek a Stripe Inc., mint külső adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: számlázási vezetéknév, számlázási keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és az Érintettek védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 • Bírósági és hatósági megkeresés
  Az Adatkezelő köteles vonatkozó döntés alapján bíróságnak és hatóságnak személyes adatokat átadni, amennyiben azt jogszabályi kötelezettség írja elő, jogai védelme érdekében, a Szolgáltatással kapcsolatos rosszhiszemű tevékenység megelőzése miatt, az Érintettek személyes- vagy a köz védelme érdekében szükséges.

Személyes adatok tárolása

Az Adatkezelő a személyes adatokat maga tárolja, illetve olyan szerződött partnerei, amelyeknek a személyes adatokat a jelen Szabályzatnak megfelelő módon adta át. Az Adatkezelő minden elvárhatót megtesz a Szolgáltatás nyújtása során megkapott személyes adatok védelme érdekében, annak érdekében, hogy elkerülje a veszteséget, a rendeltetésellenes használatot, a jogosulatlan használatot és hozzáférést, a gondatlan nyilvánosságra hozatalt, a személyes adatok megváltoztatását és megsemmisítését. Az Érintetteknek tekintettel kell lenniük arra, hogy semmilyen hálózat, szerver, adatbázis, internet vagy e-mail kapcsolat nem lehet esetlegesen felmerülő hibáktól teljesen mentes, ezért személyes adatok közzétételekor erre fokozottan figyelmet kell fordítaniuk. A Szolgáltató nem felel az elfelejtett jelszó vagy az e-mail cím nem megfelelő tárolásából adódó visszaélésekért, amennyiben ezek illetéktelen felhasználása a Érintett hibájából, szándékos vagy vétlen gondatlanságából következett be.

Személyes adatok tárolási ideje

A személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett a Szolgáltatás igénybevételére irányuló regisztrációja alatt tárolja. A regisztráció törlését az Érintett kérheti az Adatkezelőtől vagy saját profilján maga is megteheti. Az ezt meghaladó tartalmú adattárolásra az adatvédelmi jogszabályok az irányadók. A személyes adatok törlése esetén is maradhatnak adatok biztonsági mentésben vagy média archívumban, amelyeket jogi, adózási vagy egyéb előírások miatt, illetve jogszerű és igazolható üzleti célból használhat az Adatkezelő.

Sütik, Pixel Tagek, Local Shared Objects és Web Storages

A Technológiák és Alapelvek tartalmazza a sütikkel és más hasonló követő technológiákkal kapcsolatos rendelkezéseket.

Érintettek jogai

Hozzáféréshez való jog

E körben az Érintettek jogosultak visszaigazolást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő kezeli-e, megfelelő esetben az adatokhoz hozzáférhetnek, továbbá tájékoztatást kaphatnak az adatkezelés céljáról, a személyes adatok köréről, azon személyekről, akik részére ezek továbbításra kerültek vagy a jövőben továbbításra kerülnek; jogosultak megismerni az adatkezelés időtartamát, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az ilyen időtartam meghatározásának szempontjait, kérhetik a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, anonimitását — melynek következtében azok az Érintettekkel nem hozhatók többé kapcsolatba — illetve bizonyos feltételek esetén az adatkezelés korlátozását, továbbá tiltakozhatnak az adatkezelés ellen; az arra illetékes felügyeleti hatóságnál panasszal élhetnek és az irányadó jogszabályokban meghatározott egyéb jogaikat gyakorolhatják.

Adathelyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a pontatlan személyes adatok haladéktalan kijavítását kérni, illetve — az adatkezelés céljára figyelemmel — a hiányos személyes adatokat kiegészíteni.

Elfeledtetéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. az Érintett az irányadó jogszabályokkal összhangban a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésre egyéb jogalap nem áll fenn;

 3. az Érintett jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja az Érintett az ilyen célú adatkezeléssel szemben tiltakozik;

 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból — arra hivatkozással tiltakozott az adatkezelés ellen, miszerint az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, azonban ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, azzal, hogy ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintettek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a fentiekben felsorolt jogaik gyakorlása esetén — a törölt vagy egyéb módon korlátozott személyes adatok hiányában — a Szolgáltatás Funkcióinak némelyike vagy ezek mindegyike az adott Érintett számára elérhetetlenné válhat, illetve az adott Érintett profiljának időleges vagy végleges elérhetetlenné válásával járhat.

Kizáró feltételek

Harmadik félnek átadott személyes adatok

A jelen Szabályzat nem vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyeket az Érintett más felhasználók számára adott át a Szolgáltatás használata során.

Harmadik fél oldala

A jelen Szabályzatban leírt rendelkezések és eljárások kizárólag a Szolgáltatásra vonatkoznak. Az Alkalmazás harmadik fél oldalára irányító linkeket is tartalmazhat, azonban ezen oldalak tartalmáért és a harmadik fél szabályzataiért és adatvédelmi rendelkezéseiért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Csoportos adatok

A Szolgáltatás fejlesztése, valamint a felhasználói szokások jobb megértése érdekében a Szolgáltató az ügyfelei körében gyakran végez felméréseket demográfiai adataik, érdeklődési körük és szokásaik vonatkozásában, a megadott személyes adataikat és más információkat alapul véve. Tekintve az így szerzett információk csoportos gyűjtését és összesített kezelését, amelyek nem alkalmasak az egyes Érintettek személyes azonosítására, a csoportos adatok nem személyes adatoknak minősülnek.

Gyermekek jogainak kiemelt védelme

A Szolgáltató nem gyűjt adatokat 18 éven aluli gyermekektől, a szülők és törvényes képviselők felelőssége a gyermekek internethasználatának ellenőrzése és felügyelete, ide értve a jelen Szabályzat betartását is. Amennyiben szülő vagy törvényes képviselő okkal feltételezi, hogy 18 éven aluli gyermek személyes adatot szolgáltatott részünkre, azt megkeresésükre a Szolgáltató törli az Alkalmazásból.

Változtatás joga

A Szolgáltatás és üzleti megfontolások változásának megfelelően felmerülhet az a jelen Szabályzat módosításának szükségessége, ezért a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azt bármikor frissítse vagy módosítsa. A módosításokat a Szolgáltató az Alkalmazásban teszi közzé, illetve szükség esetén e-mail útján vagy a Szolgáltatásban jelzett módon értesíti arról az Érintetteket a módosítás hatályba lépésének időpontjával együtt. Amennyiben valamely Érintett számára a jelzett módosítás nem elfogadható, az Érintett a Szolgáltatást ne vegye igénybe.