Felhasználási feltételek

(Utolsó módosítás: 2021.07.27.)

Sipos Dániel E.V. és a I18Nature (https://i18nature.com, továbbiakban: „Alkalmazás”) szolgáltatást használók közötti uniformizált megállapodás három fő részből áll, amelyek a szolgáltatás használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák, valamint az Adatvédelmi Szabályzatát és a Technológiák és Alapelveket.

Az egyes elemek egymástól elválaszthatatlanok és együttesen alkotják az Alkalmazás használatához szükséges irányelveket.

Szerződő Felek

Az Alkalmazás létrehozója és szolgáltatója Sipos Dániel E.V. (székhely: Magyarország 9153 Öttevény, Szabadság utca 4., vállalkozói szám: EV-52820627, adószám: 69184518-1-28, e-mail: info@i18nature.com, telefon: +36/20 952-0471, továbbiakban: „Szolgáltató”).

A Szolgáltatás alábbiakban szabályozott felhasználására vonatkozó szerződés egyfelől a Szolgáltató, másfelől pedig a Szolgáltatás felületén e-mail címmel és jelszóval regisztrált magánszemély (továbbiakban: „Tag(ok)”, a szerződő felek együttes említésük esetén úgy is, mint „Szerződő Felek”) között jön létre.

A Szerződő Felek (nevezetesen a Szolgáltató és a Tagok) jogviszonyát a jelen ÁSZF dokumentum szabályozza.

Szolgáltatás

A Szolgáltatás a fejlesztők és a fordítók segítését szolgáló Alkalmazás, mely a hatályos magyar jogszabályoknak való megfelelést támogató adminisztratív megoldásokat kínáló, valamint a fordítást segítő eszköz, amely az Alkalmazásban részletesen körülírt funkciókkal rendelkezik (továbbiakban: „Funkciók”).

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást biztosító, kiszolgáló szoftvereket és az Alkalmazást, valamint a jelen ÁSZF dokumentumot bármikor módosítsa, kiegészítse (többek között, de nem kizárólagos esetben, amennyiben ezt műszaki megfontolások, a tudomány állásának változása, újabb technikai lehetőségek feltárása, a felhasználói élmény javítása, új Funkciók és szolgáltatások bevezetése vagy időközben bekövetkezett jogszabályi változások, hatósági előírások indokolják). Ilyen esetben a Szolgáltató a Tagokat az adott esetnek megfelelő módon tájékoztatja, lényeges változás esetén pedig az adott esetnek megfelelő kellő időben, előzetesen értesíti.

Licencek

A Szolgáltatás rendelkezik ingyenes Funkciókkal is, melyek után nem számít fel a Szolgáltató díjat. A Tagok regisztrációja is ingyenes. További Funkciók feloldásához a Tagoknak licencet kell vásárolni az Alkalmazásban. Köteles hiánytalanul megadni a számlázáshoz szükséges alapadatokat, választott licenc típusát (benne foglalt Funkciók ismeretében), valamint az érvényességének idejéát. Továbbá a Tag köteles jelezni, hogy elolvasta és tudomásul vette a Szolgáltatás használatához szorosan kapcsolódó jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az Alkalmazás fizetős Funkcióit kizárólag azon Tagok vehetik igénybe, amelyek arra vonatkozóan aktív licencel rendelkeznek. A Funkciók aktiválását a Szolgáltató hajtja végre a Szolgáltató bankszámláján történő ellenérték (továbbiakban: „Díj”) jóváírástól számított 24 órán belül. Az adott Tag a Szolgáltatás használatához egy összegben kötelesek a Szolgáltató által kiállított számla alapján, a számlán szereplő pénznemben és feltüntetett fizetési határidővel, banki átutalással megfizetni. Online fizetési mód esetén a tranzakció sikeres lezárása után automatikusan aktiválásra kerülnek az új Funkciók.

A licenc meghosszabbítása vagy magasabb licenc csomag vásárlása bármikor lehetséges és az esetlegesen még érvényben lévő licence lejárati idejétől számítva került az új licence lejáratának beállítása. Az új licence által elérhető Funkciók viszont már a Díj kifizetése után aktiválásra kerülnek.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az átutalásos fizetés késedelme meghaladja a 15 napot, úgy az érintett Tagokat és tárolt adataikat és hozzáférésüket felfüggessze a Szolgáltatásból.

Felhasználási jog, szerzői jogi rendelkezések

A Szolgáltatás a Tagok (a jelen pont alkalmazásában úgy is, mint „Felhasználásra Jogosultak”) általi felhasználása attól az időponttól lehetséges, amikor regisztráltak. A fizetős Funkciók elérése akkor lehetséges, amikor a Díj a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került.

Az alábbi rendelkezésekkel nem ellentétben, a Szolgáltatásra (az Alkalmazást is beleértve) vonatkozó minden szerzői jog kizárólagos jogosultja a Szolgáltató rendelkezik azon felhasználási jogokkal, amelyek számára a Szolgáltatás és az Alkalmazás megalkotását és a jelen ÁSZF-ben meghatározott célú hasznosítását lehetővé teszik.

A Felhasználásra Jogosultak a Szolgáltatást a következő rendelkezéseknek megfelelően használhatják:

 • A felhasználás jogát a Szolgáltató az Alkalmazásban mindenkor közzétett leírásokban és specifikációkban meghatározott Funkciók nem kizárólagos — a Díj megfizetésével lefedett időtartamra vonatkozó — igénybevételére korlátozza (továbbiakban: „Felhasználás”).

 • A Felhasználásra Jogosultak a regisztráció során a jelen ÁSZF elfogadásával egyúttal kifejezetten kijelentik és vállalják, hogy az Alkalmazást és a Szolgáltatást, illetve ezek bármilyen alkotóelemét (többek között, de nem kizárólagos jelleggel ezek szöveges és képi tartalmait, bármilyen műszaki megoldásait, működési logikákat, jövőbeli funkcionális bővítések terveit, koncepcióját, stb.) sem egészben, sem részben nem többszörözik, nem dolgozzák át, nem dolgozzák fel, nem fordítják le, nem fejtik vissza és azokon egyéb módosítást sem hajtanak végre — ideértve hiba javítását is —, továbbá ezek eredményét nem többszörözik.

 • A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, Felhasználásra Jogosultak pedig kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatás tárgyát képező Alkalmazás forráskódjára, vizuális megjelenésére, működési logikájára, technikai megoldásaira, bárminemű kódrészleteire a fenti rendelkezés megfelelően irányadó.

 • Az egyértelműség érdekében rögzítik a Szerződő Felek, hogy a Felhasználás megengedett mértéke a felek között a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezések alapján létrejött szerződéses jogviszony céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges felhasználási módra és mértékre korlátozódik.

 • A Szolgáltató ezennel kizárja továbbá az előzetes írásbeli engedélye nélkül készített vagy felhasznált képernyőmentéseket, vagy azok megosztását, publikálását, többszörözését.

 • A jelen pontban foglalt szerzői jogi rendelkezések megsértése jogkövetkezményeket von maga után, amely eredményeként annak okozója köteles megtéríteni a Szolgáltatónak az általa okozott kárt.

 • A Tagok ezennel kifejezetten vállalják, hogy a jelen pontban és az ÁSZF egyéb rendelkezéseiben rögzített bármely előírás, kötelezettség Felhasználásra Jogosultak általi megszegése esetén a Szolgáltatót (szerzői vagy egyéb minőségében) ért anyagi károk, vagyonjogi következmények vonatkozásában azokkal az egyetemleges felelősség szabályai alapján helytállnak.

Alkalmazás felhasználásának célja:

 • Jelen ÁSZF tárgya az Alkalmazás felhasználása, amely az Alkalmazáshoz való hozzáférés, valamint az Alkalmazás használata, technológia által lehetővé tett további felhasználása (telepítése, letöltése, másolása) vagy az Alkalmazás Funkcióinak felhasználásából fakadó bárminemű előnyszerzés értendő a jelen ÁSZF feltételei szerint. A felhasználási jogok jelen elektronikus dokumentumon alapulnak.

 • Az Alkalmazás felhasználására vonatkozó szerződés létrejötte az Alkalmazásban közzétett protokoll szerint regisztráció útján történik.

 • Az Alkalmazás egyes komponenseit a Felhasználásra Jogosultak a Google Play-ből, vagy az App Store-ból tölthetik le. A jelen ÁSZF keretében az Alkalmazásról átadott szoftverkomponensek, csak az ÁSZF-kel összhangban, kizárólag az Alkalmazás részeként használhatók fel. A Felhasználásra Jogosultak tudomásul veszik, hogy bármiféle, ettől eltérő felhasználás szerződésszegésnek minősül.

 • A jelen ÁSZF kikötéseivel összhangban a Szolgáltató ezúton engedélyezi a Felhasználásra Jogosultak számára az Alkalmazás telepítését és felhasználását. Az Alkalmazás felhasználása nem kizárólagos, és nem átruházható.

 • Az Alkalmazásba beletartozik annak a Szolgáltató általi bárminemű frissítése, javítása, módosítása, átdolgozása, vagy kiegészítése, azonban nem köteles semmilyen frissítést, javítást, módosítást, átdolgozást, vagy kiegészítést biztosítani az Alkalmazáshoz.

 • Az Alkalmazás bárminemű, a Felhasználásra Jogosultak általi felhasználása vagy fejlesztése, amely eredményeképp egy vagy több másik alkalmazás termék jön létre, nem érinti a Szolgáltató szerzői jogait és szellemi tulajdonjogait az Alkalmazásnak a jelen ÁSZF-ben érintett alkalmazásai vonatkozásában.

Felhasználási jelentések, jogsértések és jogorvoslatok

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználás főbb paramétereiről adatokat gyűjtsön, beleértve a szerver IP címeket, domain neveket, és más egyéb információkat, amelyek révén biztosítani kívánja, hogy a Szolgáltató termékeit a jelen ÁSZF-nek megfelelően felhasználják. Az adatgyűjtés szabályait és feltételeit az Adatvédelmi Szabályzat fejezet tartalmazza.

A jelen szakasz bárminemű megsértése a Felhasználásra Jogosultak az Alkalmazásra kapott felhasználási jogának azonnali megszüntetését és a Felhasználásra Jogosultakkal szemben indítandó kártérítési és egyéb jogi lépéseket von maga után.

 1. A Szolgáltató jogait indokolatlanul sértő vagy az Alkalmazás rendeltetésszerű működését akadályozó módon nem fejtheti vissza, fordíthatja le vagy bonthatja elemeire az Alkalmazást részlegesen vagy teljesen;

 2. szolgáltató jogait indokolatlanul sértő vagy az Alkalmazás rendeltetésszerű működését akadályozó módon nem módosíthatja, vagy hozhat létre, illetve használhat fel részlegesen vagy teljesen az Alkalmazás alapján készült derivatív (az Alkalmazáson, mint előképen alapuló) munkákat;

 3. nem hozhatja forgalomba az Alkalmazás másolati példányait;

 4. nem távolíthatja el az Alkalmazásról az azon/abban található tulajdonosi, gyártói tájékoztatókat és címkéket; valamint

 5. nem értékesítheti tovább, adhatja lízingbe vagy bérbe, ruházhatja át vagy adhat át más módon az Alkalmazásra vonatkozó jogokat;

 6. nem használhatja fel az Alkalmazás ügyfelénél, vásárlójánál vagy partnerénél;

 7. nem telepítheti át az Alkalmazást másik készülékre a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül;

 8. nem használhatja fel az Alkalmazást törvénytelen módon, törvénytelen célokra vagy a jelen ÁSZF-kel bármilyen módon ellentétesen;

 9. nem teheti közzé teljesítmény teszt eredményét a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, illetve anélkül, hogy a Szolgáltató a Felhasználásra Jogosultak módszertanát meg ne vizsgálta volna.

Szellemi tulajdonjogok

Az Alkalmazás a szerzői jogi törvény által védett szerzői műnek minősül, amelynek személyhez fűződő és vagyoni jogi jogosultja a Szolgáltató. Az Alkalmazás a Szolgáltató kizárólagos tulajdona.
A Szolgáltató szavatolja az átadott szoftver jogtisztaságát: azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Felhasználásra Jogosultak jogainak gyakorlását akadályozná vagy korlátozná, az e kötelezettség megszegéséből eredő követelésekkel szemben a Felhasználásra Jogosultakat köteles kártalanítani.
A Szolgáltató és beszállítói kifejezetten nem szavatolnak azért, hogy az Alkalmazás a Felhasználásra Jogosultak elvárásainak megfelel, vagy az Alkalmazás működése fennakadásoktól, illetve hibáktól mentes.
A jelen ÁSZF-ben a Szolgáltató engedélyt ad az Alkalmazás felhasználására, amely alapján a szellemi alkotással kapcsolatos vagyoni jogokat nem ad a Felhasználásra Jogosultak részére.

Jogcím

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Felhasználásra Jogosultakra semmilyen, az Alkalmazással kapcsolatos szellemi tulajdonjog nem száll át. A Szolgáltató az Alkalmazásra vonatkozó valamennyi szerzői és vagyoni jog jogosultja. Az Alkalmazást a magyarországi szerzői jogi jogszabályok illetve a vonatkozó nemzetközi megállapodások védik.

Időtartam, megszűnés, megszüntetés

A szerződés felmondása, indokai, jogkövetkezmények: jelen ÁSZF akkor lép hatályba, amikor a Felhasználásra Jogosultak regisztrál az Alkalmazásba. Amennyiben jelen ÁSZF tartalmaz korlátozó rendelkezéseket a Felhasználásra vonatkozóan, annak megsértése esetén meghatározottaknak megfelelően megszűnhet a szerződés.
A jelen ÁSZF automatikusan megszűnik, ha a Felhasználásra Jogosultak nem tartja be a jelen ÁSZF előírásait. A jelen ÁSZF bármilyen megszűnése esetén a Felhasználásra Jogosultak köteles az Alkalmazást eltávolítani.
A jelen ÁSZF megszüntetése vagy megszűnése nem mentesíti a Felhasználásra Jogosultakat a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelességei teljesítése alól. A Felhasználásra Jogosultak megszűnése — függetlenül annak okától — nem képezheti alapját semmilyen, a Szolgáltatóval szemben támasztandó anyagi vagy visszatérítési követelésnek.

Általános rendelkezések

Az Alkalmazás időnként tartalmazhat az Alkalmazás licenciába nem adott példányainak használatát korlátozó technológiát. Az Alkalmazás regisztrálásának elmaradása esetén az Alkalmazás működésképtelenné válhat.

 • Elválaszthatóság: jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a jelen ÁSZF fennmaradó része változatlanul érvényes marad.

 • Joglemondás: bármelyik félnek azon magatartása, amellyel nem szerez érvényt bármely jogának, amelyre a jelen ÁSZF szerint jogosult, nem jelenti azt, hogy további vagy jövőbeni jogainak érvényesítéséről is lemondana, kivéve, ha a joglemondás írásban történik.
  Szerződésszegés esetén semelyik fél beleegyezése, lemondása vagy elállása, sem közvetlen vagy közvetett módon, nem vonja maga után bármely más, későbbi, bármely fél által elkövetett szerződésszegés esetén való beleegyezést, lemondást vagy elállást, illetve ezekre vonatkozó kötelezettséget.

 • Irányadó jog: valamennyi, a jelen ÁSZF-ből származó, vagy az azzal kapcsolatos vita rendezésére Magyarország joga az irányadó. A Szerződő Felek vita esetére kikötik Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

 • A szerződés kizárólagossága/módosítások: a Felhasználásra Jogosultak tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF képezi a Szerződő Felek között létrejött teljes megállapodást, és hogy a jelen ÁSZF elfogadásával hatályát veszti minden korábbi szerződés — mind írásbeli, mind szóbeli —, valamint minden Szerződő Felek között a jelen ÁSZF tárgyában megtörtént kommunikáció. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a jelen ÁSZF-et.

 • Jogfenntartás: a Szolgáltató fenntart magának minden, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten át nem ruházott jogot

Szerződő Felek felelőssége

A jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb, ilyen tárgyú rendelkezéseken túlmenően a Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg:

A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás és az Alkalmazás hibamentes folyamatos működése érdekében minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, mindazonáltal, lehetséges, hogy a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás átmenetileg részben vagy egészben nem elérhető, illetve nem működik hibamentesen (továbbiakban: „Üzemzavar”). Ilyen esetben a Szolgáltató minden esetben törekszik a hiba, illetve hiányosság ilyen körülményekről való tudomásszerzéstől számított ésszerű időn belüli (lehetőség szerint haladéktalan) kiküszöbölésére. A Felhasználásra Jogosultak tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató nem felel a Felhasználásra Jogosultak internetes kapcsolatában fellépő működésbeli hiányosságok és hibák miatt fellépő problémákért, vagy más olyan működésbeli hiányosságokért, amely a Szolgáltató érdekkörén túlmutató más szolgáltatásokban jelentkezik.

A Felhasználásra Jogosultak kifejezetten tudomásul veszik és vállalják, hogy a Szolgáltatással összefüggő tevékenységeik során soha nem hagyatkoznak kizárólagosan a Szolgáltatás Funkcióira, az abban általuk vagy mások által megadott adatok helyességére és teljeskörűségére. A Szolgáltatás Funkciói önmagukban nem szolgálhatnak alapul a Felhasználásra Jogosultak tevékenységével összefüggő körültekintő, gondos, jogszerű magatartás megvalósításához. Az e rendelkezésben foglaltak megszegéséből eredő, Tagokat, illetve harmadik feleket ért károkért fennálló felelősségét a Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legszélesebb körben kizárja. Amennyiben a Szolgáltatóval szemben ezzel összefüggésben harmadik felek bármilyen igénnyel élnek, a Felhasználásra Jogosultak egyetemleges felelősséget vállalnak arra, hogy a Szolgáltatót ezzel összefüggésben minden — jogszabály által megengedett és lehetővé tett, a Szolgáltató által meghatározott — módon mentesítik, kárpótolják (beleértve a Szolgáltató kártérítés, jogi képviselői díjak megfizetése és egyéb szankciók teljesítése alóli előzetes mentesítését is).

A Felhasználásra Jogosultak az általuk feltöltött adatok, információk, képi és szöveges tartalmak, helyzetek és egyéb információk (továbbiakban: „Tartalom/Tartalmak”) helyességéért, jogszerűségéért és szakmai, etikai szempontú megfelelőségéért felelősséget vállalnak, a Szolgáltató nem kötelezhető ezeknek az ellenőrzésére, vizsgálatára — és az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a jelen pontban foglaltak megszegése esetén az adott Felhasználásra Jogosultak az ebből eredő felelősséget harmadik felekkel szemben vállalja, a Szolgáltatót pedig ezzel összefüggésben minden — jogszabály által megengedett és lehetővé tett, a Szolgáltató által meghatározott — módon mentesíti, kárpótolja (beleértve a Szolgáltató kártérítés, jogi képviselői díjak megfizetése és egyéb szankciók teljesítése alóli előzetes mentesítését is).

Amennyiben bármely Tag a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely kötelezettségét megszegi, a Szolgáltató jogosult az ilyen Tag a Szolgáltatáshoz való hozzáférését előzetes értesítés nélkül, az általa meghatározott időtartamra — vagy akár véglegesen — blokkolni. A blokkolással, annak esetleges feloldásával összefüggésben Szerződő Felek jóhiszemű egyeztetéseket folytathatnak.

Érzékeny tartalmak kezelése

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatásban a Tagok által közzétételre kerülhetnek olyan Tartalmak (például képi, fotós tartalmak, szöveges leírások), amelyek a Szolgáltatás használatával összefüggő (és kizárólag ahhoz szorosan kapcsolódó) tevékenység eredményeit jeleníthetik meg.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az ilyen Tartalmak biztonságos tárolása és a hozzáférés kizárólag arra jogosultak részére történő lehetővé tétele érdekében. Mindazonáltal a Szolgáltató elvárja, a Felhasználásra Jogosultak vállalják, hogy az ilyen Tartalmak az ésszerű mértéket nem túllépő módon, obszcén, szükségtelenül kegyetlen, durva, a természettel és annak alkotóelemeivel — a növény- és állatvilággal — szemben tiszteletlen megjelenítést elkerülik, továbbá a Felhasználásra Jogosultak tartózkodnak mindennemű jogsértő Tartalom megjelenítésétől, illetve, a jelen pontban foglaltak megszegése esetén az ebből eredő felelősséget harmadik felekkel szemben egyetemlegesen vállalják, a Szolgáltatót pedig ezzel összefüggésben minden — jogszabály által megengedett és lehetővé tett, a Szolgáltató által meghatározott — módon mentesítik, kárpótolják (beleértve a Szolgáltató kártérítés, jogi képviselői díjak megfizetése és egyéb szankciók teljesítése alóli előzetes mentesítését is).

A Szerződő Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatás használatával a Tagok által létrehozott vagy ott publikált Tartalmakért a Szolgáltató a fentieknek megfelelően mindennemű felelősségét kizárja.

Harmadik fél tartalmainak kezelése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásban, illetve az Alkalmazásban harmadik felek tartalmaira mutató (többek között reklám, hirdetési célú) hivatkozásokat jelenítsen meg, vagy erre harmadik feleknek engedélyt adjon. Az ilyen hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmakért a Szolgáltató — a jogszabályok által lehetővé tett mértékben — semmiféle felelősséget nem vállal. Az ilyen tartalmakra az azokat publikáló vagy egyéb harmadik felek feltételei vonatkoznak, melyekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a harmadik felek által biztosított tartalmak és szolgáltatások esetében azok felett nem rendelkezik, így az ezekben fellépő hiányosságokért, műszaki problémákért nem felel, de mindent megtesz ezek elhárítására és kiküszöbölésére. Kifejezetten igaz ez a Google LLC. által biztosított — például Google Tag Manager, Google Analytics, Google AdSense, Google AdMob, Google Maps szolgáltatásra —, a Facebook Inc. által biztosított — például Facebook Pixel szolgáltatásra — és hasonló szolgáltatásokra.

Ügyfélszolgálat

Szolgáltató elérhetőségei:

A jelen ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatos mindennemű megkeresést a Szolgáltató a fentiekben megadott elérhetőségeire kell elküldeni. A Szolgáltató a megkeresésekre a beérkezéstől számított 20 munkanapon belül válaszol.